EUROCOUNT / účtovné závierky
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

účtovné závierky

Ponúkame Vám zostavenie účtovnej závierky v súlade s platnou legislatívou:

Zostavenie riadnej individuálnej účtovnej závierky

  • kontrola obratovej predvahy (logické a číselné vzťahy, analytické členenie)
  • kontrola bilančnej kontinuity
  • kontrola inventarizácie účtov
  • kontrola tvorby rezerv a opravných položiek
  • kontrola výpočtu splatnej a odloženej dane z príjmov
  • zostavenie výkazov účtovnej závierky
  • zostavenie poznámok účtovnej závierky
  • vypracovanie prehľadu peňažných tokov

Zostavenie priebežnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky

  • činnosti ako pri riadnej účtovnej závierke
  • účtovné operácie a informácie v závierke s ohľadom na dôvody priebežnej alebo mimoriadnej závierky

vrátane doručenia dokumentov príslušnej autorite.