EUROCOUNT / jednoduché účtovníctvo
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

jednoduché účtovníctvo

Ponúkame Vám komplexné spracovanie ekonomickej agendy a jednoduchého účtovníctva:

 Ekonomická agenda

 • spracovanie evidencie odoslaných a prijatých faktúr
 • spracovanie pokladničnej knihy
 • spracovanie evidencie dlhodobého majetku
 • spracovanie skladovej evidencie
 • spracovanie evidencie prevádzky motorových vozidiel 

Jednoduché účtovníctvo 

 • kontrola formálnej správnosti a preukaznosti prvotných dokladov 
 • zaúčtovanie účtovných prípadov do peňažného denníka
 • generovanie prehľadov (výsledok hospodárenia, predbežná daň a saldokontá pohľadávok a záväzkov)
 • odsúhlasenie zostatkov s klientom
 • spracovanie evidencie a daňového priznania k DPH
 • elektronické podávanie dokumentov v mene klienta

 Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov 

 • spracovanie účtovnej uzávierky a závierky
 • vypracovanie inventarizácie
 • zostavenie účtovnej závierky (výkaz o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch)
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov

 Agendu spracujeme pre akúkoľvek veľkosť a zameranie firmy. 

Jednoduché účtovníctvo vedieme v systéme ALFA Plus firmy KROS, a.s.