EUROCOUNT / Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku

účinné od 01. 01. 2015

Od nového roka vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá zásadne mení pravidlá zaraďovanie dlhodobého majetku do odpisových skupín.

Táto metodika sa týka aj majetku zaradeného pred účinnosťou novely.