EUROCOUNT / (19.12.2016) Kedy je podľa Obchodného zákonníka spoločnosť "v kríze"?
Ponuka služieb
Kontakt
EuroCount, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 500 2328
fax: +421(0)41 500 2329
eurocount@eurocount.sk

IČO: 31 630 014
DIČ: 2020701298
IČ DPH: SK 2020701298

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 2662/L.Výpis z OR

(19.12.2016) Kedy je podľa Obchodného zákonníka spoločnosť "v kríze"?

Pojem „spoločnosť v kríze" bol s účinnosťou od 1.1.2016 zavedený novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"). Zmyslom je predchádzať situáciám, kedy spoločnosti so zlým finančným postavením uhrádzali prednostne záväzky svojim spoločníkov na úkor záväzkov voči svojim veriteľov. Tým sa zabráni odčerpaniu finančných prostriedkov zo spoločnosti a veritelia by nemali zostať neuspokojení a odkázaní na konkurzné konanie. Uvedené platí len vtedy, ak sa spoločnosť nachádza v kríze.
 
Okrem platobnej neschopnosti a záporného vlastného imania je spoločnosť v kríze aj vtedy, ak má podkročený Obchodným zákonníkom určený pomer vlastného imania a záväzkov. V roku 2016 je spoločnosť v kríze z dôvodu nízkeho pomeru vlastného imania a záväzkov vtedy, ak je pomer jej vlastného imania a záväzkov menej ako 4 ku 100 (hodnota vlastného imania/hodnota záväzkov < 0,04). Tento pomer sa dá vysvetliť aj tak, že ak bude v roku 2016 vlastné imanie spoločnosti vo výške menej ako 4 % záväzkov, spoločnosť sa bude nachádzať v kríze. V roku 2017 bude spoločnosť hodnotená ako spoločnosť v kríze, ak bude tento pomer menej ako 6 ku 100 a v roku 2018 menej ako 8 ku 100.
 
 
Pomer vlastného imania k záväzkom sa zistí z výkazu účtovnej závierky spoločnosti nasledovne :
 
Mikro účtovná jednotka:
 
- výška vlastného imania sa nachádza v súvahe na strane pasív pod označením A., na riadku číslo 25, stĺpec bežné obdobie
 
- výška záväzkov sa nachádza v súvahe na strane pasív pod označením B., na riadku číslo 34, stĺpec bežné obdobie
 
 
Malá a veľká účtovná jednotka:
 
- výška vlastného imania nachádza v súvahe na strane pasív pod označením A., na riadku číslo 80, stĺpec bežné obdobie
 
- výška záväzkov sa nachádza v súvahe na strane pasív pod označením B., na riadku číslo 101, stĺpec bežné obdobie
 
 
V prípade podkročenia tejto hranice by mala spoločnosť prijať opatrenia na zlepšenie finančnej situácie.